Imagen de Naruto, Los Jinchurikis

imagen de naruto shippuden, portada de facebook, biografia

Imagen de los Jinchūrikis del anime naruto Shippuden, 1Sabaku no Gaara, 2 Yugito Nii, 3 Yagura, 4 Rōshi, 5 Han ,6 Utakata ,7 Fuu ,8 Killerbee ,9 Naruto Uzumaki